Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa
 Lĩnh vực:
TTTên thủ tụcPhòng ban giải quyếtLĩnh vựcPhí, lệ phíThời gian giải quyết
1 Thu hồi đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  14
2 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  28
3 Giao đất trồng cây hằng năm, đất làm muối đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  30
4 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  30
5 Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  30
6 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  30
7 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  10
8 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân (một phần thửa đất) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  20
9 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân (toàn bộ thửa đất) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  17
10 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  18
11 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  23
12 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  23
13 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng(tài sản không thuộc sở hữu của Nhà nước) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  23
14 Cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  15
15 Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  10
16 Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  28
17 Cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất (được hình thành do hợp nhiều thửa đất thành một thửa và hợp nhiều tài sản thành một tài sản) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  20
18 Cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất được hình thành trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất hoặc Nhà nước thu hồi một phần thửa đất hoặc người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất thành nhiều thửa mà pháp luật cho phép Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  20
19 Cấp đổi giấy chứng nhận cho trường hợp thay đổi thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính hoặc giảm diện tích thửa đất do sạt lỡ tự nhiên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  20
20 Cấp đổi giấy chứng nhận cho trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 có hiệu lực thi hành nay có nhu cầu bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  20
21 Cấp đổi giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp bị ố, nhoè, rách, hư hỏng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  20
22 Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  23
23 Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  5
24 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  3
25 Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  1
26 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  3
27 Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  1
28 Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  5
29 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lỡ tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chín Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  3
30 Thừa kế QSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  15
31 Tặng cho QSDĐ Văn phòng HĐND và UBND Đất đai  15
32 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  40
33 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  68
34 Chuyển đổi quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  5
35 Trường hợp phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  30
36 Trường hợp không phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  18
37 Chuyển nhượng quyền sử dụng toàn bộ diện tích thửa đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  10
38 Chuyển nhượng quyền sử dụng một phần diện tích đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  10
39 Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  8
40 Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  17
41 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  5
42 Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  5
43 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  10
44 Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  5
45 Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  10
46 Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  20
47 Giao đất trồng cây hằng năm, đất làm muối đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  30
48 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  30
49 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  25
50 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  1
51 Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  1
52 Tách thửa, hợp thửa đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  15
53 Tặng, cho quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  10
54 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật Phòng Tài chính - Kế hoạch Đất đai  20
55 Hợp đồng chyển nhượng (thừa kế hoặc tặng cho) và chỉnh trang tư 04 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  15
56 Đăng ký biến động (chuyển mục đích sử dụng đất trước 80) và hợp đồng chuyển nhượng (thừa kế hoặc tặng cho) và cấp giấy CNQSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  50
57 Hợp đồng chyển nhượng (thừa kế hoặc tặng cho), chỉnh trang tư 04 và cấp giấy QSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  38
58 Đăng ký biến động (chuyển mục đích sử dụng đất sau 80) và hợp đồng chuyển nhượng (thừa kế hoặc tặng cho) và cấp giấy CNQSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  52
59 Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân và cấp gấy QSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  55
60 Đăng ký biến động và hợp đồng chuyển nhượng (thừa kế hoặc tặng cho) và cấp giấy CNQSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  45
61 Đăng ký biến động tách thửa và cấp giấy CNQSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  22
62 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  12
63 Cấp giấy phép thi công Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  10
64 Cấp giấy phép xây dựng công trình Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  14
65 Gia hạn giấy phép xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  5
66 Hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  30
67 Hồ sơ nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  25
68 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  8
69 Cấp giấy phép xây dựng tạm Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  15
70 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện) Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  15
71  Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện) Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  25
72  Cấp mới số nhà Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  7
73  Cấp đổi số nhà Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  5
74  Điều chỉnh số nhà Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  5
75  Chấp nhận phương án phá dỡ các công trình xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  10
76  Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  5
77  Cung cấp thông tin quy hoạch Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  5
78  Chấp thuận địa điểm xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  7
79  Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại 2 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  15
80  Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  10
81  Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  5
82  Cấp giấy phép thi công các công trình giao thông Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  10
83  Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình giao thông Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  15
84 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh 100005
85 Cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  3
86 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể: (thời gian và lệ phí như cấp mới) Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
87 Thông báo hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  1
88 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  7
89 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
90 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
91 Thay đổi đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
92 Đăng ký kinh doanh khi chia, tách hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
93 Đăng ký kinh doanh khi hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
94 Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  3
95 Xác định lại dân tộc Phòng Tư pháp Tư pháp  3
96 Xác định lại giới tính Phòng Tư pháp Tư pháp  3
97 Bổ sung hộ tịch Phòng Tư pháp Tư pháp  1
98 Điều chỉnh hộ tịch Phòng Tư pháp Tư pháp  1
99 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ Phòng Tư pháp Tư pháp  1
100 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, bộ hồ sơ cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
101 Chứng thực điểm chỉ trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
102 Chứng thực văn bản khai nhận di sản Phòng Tư pháp Tư pháp  1
103 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản Phòng Tư pháp Tư pháp  1
104 Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở đô thị Phòng Tư pháp Tư pháp  1
105 Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở đô thị Phòng Tư pháp Tư pháp  1
106 Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở đô thị Phòng Tư pháp Tư pháp  1
107 Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở đô thị Phòng Tư pháp Tư pháp  1
108 Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở đô thị Phòng Tư pháp Tư pháp  1
109 Chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở đô thị Phòng Tư pháp Tư pháp  1
110 Chứng thực văn bản thừa kế tài sản gắn liền với đất ở đô thị Phòng Tư pháp Tư pháp  30
111 Xác nhận việc Sổ hộ tịch không còn lưu giữ Phòng Tư pháp Tư pháp  5
112 Giải quyết khiếu nại việc từ chối chứng thực không đúng với quy định của pháp luật. Phòng Tư pháp Tư pháp  5
113 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch Phòng Tư pháp Tư pháp  2
114 Cấp lại bản chính Giấy khai sinh Phòng Tư pháp Tư pháp  2
115 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
116 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
117 Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
118 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng Phòng Tư pháp Tư pháp  1
119 Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp Phòng Tư pháp Tư pháp  5
120 Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết cấp lại bằng hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công” Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  5
121 Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  5
122  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  5
123  Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
124  Đề nghị giải quyết chế độ (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  12
125  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  12
126  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  12
127  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  12
128  Đề nghị giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  12
129  Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  12
130  Đề nghị giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  12
131  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  12
132  Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  1
133  Đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
134  Đề nghị trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
135  Đề nghị giải quyết cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
136  Đề nghị giải quyết cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
137  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
138  Giải quyết chế độ trợ cấp cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
139  Giải quyết chế độ trợ cấp cho đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
140  Giải quyết trợ cấp xã hội cho đối tượng trẻ từ đủ 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hoá, học nghề có cha và mẹ, hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
141  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động, người tâm thần sống độc thân không nơi nương tựa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
142  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người bị nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
143  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
144  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
145  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
146  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với hộ gia đình có từ 02 người tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
147  Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
148  Điều chỉnh mức trợ cấp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
149  Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
150  Tiếp nhận đối tượng xin vào cơ sở bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
151  Tiếp nhận đối tượng vào nhà xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
152  Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
153  Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  20
154  Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, quy chế của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  20
155  Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  20
156  Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
157  Xét công nhận xã phường phù hợp với trẻ em Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10
158  Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  15
159 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non Phòng Nội vụ  30
160 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học Phòng Nội vụ  30
161 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  30
162 Bổ nhiệm vào ngạch CC-VC thuộc thẩm quyền của UBND huyện Phòng Nội vụ  5
163 Công nhận Ban vận động thành lập các Hội có phạm vi hoạt động trong huyện Phòng Nội vụ  15
164 Thủ tục hợp đồng lao động Phòng Nội vụ  20
165 Thủ tục thuyên chuyển công chức, viên chức Phòng Nội vụ  5
166 Thủ tục về điều động công chức, viên chức Phòng Nội vụ  5
167 Tiếp nhận và phân công công tác đối với Giáo viên, nhân viên Phòng Nội vụ  10
168 Thẩm định chọn thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  10
169 Thẩm định hồ sơ hồ sơ yêu cầu (đối với các công trình chỉ định thầu) Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
170 Thẩm định hồ sơ mời thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
171 Thẩm định kế hoạch đấu thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  10
172 Thẩm định kết quả đấu thầu, chỉ dịnh thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
173 Thẩm định Quyết toán Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  90
174 Bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước Bộ phận TN&TKQ Tài chính Kế hoạch  20
175 Thanh lý tài sản nhà nước Bộ phận TN&TKQ Tài chính Kế hoạch  20
176 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Bộ phận TN&TKQ Tài chính Kế hoạch  120