Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Tặng cho QSDĐ
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Văn phòng HĐND và UBND
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Tặng cho QSDĐ như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
2 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 12
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Chi cục thuế huyện 3