Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện)
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế - Hạ tầng 13
3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Bộ phận TN&TKQ 1