Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này