Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chuyển nhượng quyền sử dụng toàn bộ diện tích thửa đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 10 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài nguyên- Môi trường 05 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 02 ngày. - Chi cục thuế và Ban chỉ đạo 118 (nếu có): 03 ngày.
Hồ sơ kèm theo
1/ Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ hoặc hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đât
2/ Giấy CNQSDĐ hoặc giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền trên đất
3/ Văn bản thỏa thuận tài sản riêng
4/ Trích lục bản đồ;
5/ Tờ khai lệ phí trước bạ
6/ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
7/ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Chuyển nhượng quyền sử dụng toàn bộ diện tích thửa đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 5
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 3
4 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 1