Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh
Lĩnh vực:
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ - Đơn đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh.
2/ - Ảnh 2 x 3
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 8
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1