Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 17
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 17 ngày. - Phòng Tài nguyên- Môi trường 14 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 03 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Trích lục bản đồ
2/ Đơn đề nghị đăng ký biến động về sử dụng đất (theo mẫu);
3/ Giấy CNQSDĐ hoặc giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền trên đất
4/ Giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký biến động về sử dụng đất.
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 14
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Bộ phận TN&TKQ 1