Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân và cấp gấy QSDĐ
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 55
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Phiếu cung cấp thông tin
2/ Đơn xin giao đất
3/ Biên bản xét giao đất của Hội đồng tư vấn giao đất
4/ Danh sách công khai các trường hợp được giao đất
5/ Tổng hợp ý kiến của nhân dân và bản tổng hợp ý kiến phản hồi (nếu có)
6/ Nghị quyết của HĐND cấp xã và Tờ trình của UBND cấp xã
7/ Phương án giao đất sản xuất nông nghiệp, đất làm muối (đã hoàn thiện)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân và cấp gấy QSDĐ như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 40
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 5
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Bộ phận TN&TKQ 3
5 Bộ phận TN&TKQ Chi cục thuế huyện 3
6 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 2