Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 05 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài nguyên- Môi trường 03 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 02 ngày.
Hồ sơ kèm theo
1/ Hợp đồng thuê, thuê lại quyền sử dụng đất đã công chứng hoặc chứng thực
2/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Bộ phận TN&TKQ 1