Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 05 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài nguyên- Môi trường 03 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 02 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Văn bản thanh lý hợp đồng thuê đất
2/ Giấy CNQSDĐ hoặc giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền trên đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Bộ phận TN&TKQ 1