Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này