Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 10 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ : - Phòng Tài nguyên- Môi trường 07 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 03 ngày.
Hồ sơ kèm theo
1/ Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất đã công chứng hoặc chứng thực
2/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3/ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
4/ Tờ khai lệ phí trước bạ (nếu hình thành pháp nhân mới)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 7
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Bộ phận TN&TKQ 1