Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Xác nhận việc Sổ hộ tịch không còn lưu giữ
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này