Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước
Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch
Số ngày xử lý: 20
Phòng ban xử lý: Bộ phận TN&TKQ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này