Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 05 (năm) ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ : - Phòng Tài nguyên- Môi trường 03 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 02 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Hợp đồng chấm dứt góp vốn đã công chứng hoặc chứng thực
2/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Bộ phận TN&TKQ 1