Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch
Số ngày xử lý: 120
Phòng ban xử lý: Bộ phận TN&TKQ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư
2/ Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành
3/ Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA của Báo cáo quyết toán
4/ Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện
5/ Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình
6/ Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B
7/ Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán
8/ Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này