Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 20
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 20 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài nguyên- Môi trường 14 ngày - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 03 ngày. - Chi cục thuế 03 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị gia hạn sử dụng đất (theo mẫu)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 14
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 3
4 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 1