Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Giao đất trồng cây hằng năm, đất làm muối đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 30 (bốn mươi) ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài nguyên- Môi trường 24 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 02 ngày. - Chi cục thuế 04 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất(đối với hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất)
2/ Đơn đề nghị giao đất (theo mẫu)
3/ Tờ trình kèm phương án giao đất do UBND cấp xã lập
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Giao đất trồng cây hằng năm, đất làm muối đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 33
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 3
4 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 2