Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 30 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài nguyên- Môi trường 24 ngày. - Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả 02 ngày. - Chi cục thuế 04 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất có xác nhận của UBND cấp xã (theo mẫu)
2/ Đối với trường hợp đề nghị giao đất, cho thuê đất để nuôi trồng thuỷ sản thì phải nộp Dự án nuôi trồ
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 33
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 3
4 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 2