Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 25
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 25 ngày Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài nguyên- Môi trường 18 ngày - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 04 ngày. - Chi cục thuế 03 ngày. * Trong trường hợp hộ gia đình được Nhà nước giao đất là đối tượng được miễn, giảm thì thời giảm giải quyết được quy định như sau : - Phòng Tài nguyên- Môi trường 15 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 03 ngày. - Chi cục thuế 03 ngày. - Ban chỉ đạo 118(Phòng Lao động-TB&XH): 04 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình của UBND cấp xã về việc giao đất làm nhà ở
2/ Đơn đề nghị giao đất làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân (theo mẫu)
3/ Danh sách niêm yết các hộ, cá nhân được giao đất
4/ Biên bản Hội đồng xét cấp đất
5/ Trích lục bản đồ
6/ Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất (đối với hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất)
7/ Tờ khai tiền sử dụng đất (theo mẫu)
8/ Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu)
9/ Photo công chứng hộ khẩu
10/ Hồ sơ miễn, giảm (nếu có) gồm:+ Đơn xin miễn, giảm có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn.+ Gi
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 18
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 3
4 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 2