Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Tách thửa, hợp thửa đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: 15 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài nguyên- Môi trường 12 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 03 ngày. Mức thu phí, lệ phí: Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình của UBND xã, thị trấn
2/ Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa đất (theo mẫu)
3/ Giấy CNQSDĐ hoặc giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền trên đất
4/ Trích lục bản đồ.
5/ Đơn đăng ký biến động
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Tách thửa, hợp thửa đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 12
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Bộ phận TN&TKQ 1