Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Số ngày xử lý: 7
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 07 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài chính-Kế hoạch 05 ngày. - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 02 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu)
2/ Điều lệ hợp tác xã
3/ Danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã, số lượng xã viên;
4/ Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 5
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 1