Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Tiếp nhận và phân công công tác đối với Giáo viên, nhân viên
Lĩnh vực:
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Nội vụ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: 10 ngày. Cơ quan có trách nhiệm tham mưu xử lý hồ sơ: - Phòng Nội vụ: 07 ngày; - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 03 ngày.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin thuyên chuyển công tác (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đang công tác);
2/ Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền
3/ Quyết định thuyên chuyển công tác;
4/ Quyết định tiếp nhận và phân công công tác của UBND huyện
5/ Hồ sơ cá nhân của công chức- viên chức (bao gồm quyết định tuyển dụng);
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Tiếp nhận và phân công công tác đối với Giáo viên, nhân viên như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 5
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Nội vụ 5
3 Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân 5
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 5