Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 2
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết trong ngày. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết : Phòng Tư Pháp.
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này