Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: - Giải quyết trong ngày từ 200 bản trở lại. - Giải quyết không quá 02 ngày từ 200 bản trở lên. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Tư Pháp.
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này