Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: - Giải quyết trong ngày đối với hồ sơ không cần xác minh. - Giải quyết không quá 01 ngày đối với hồ sơ cần xác minh. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Tư Pháp
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này