Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: Giải quyết ngay; trường hợp phức tạp thì thời gian giải quyết 01 ngày; trường hợp có yêu cầu chứng thực tại nhà riêng thì thời gian giải quyết không quá 02 ngày. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết : Phòng Tư Pháp.
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này