Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thu hồi đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 14
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết:14 ngày Phòng chịu trách nhiệm xử lý: Phòng Tài nguyên - Môi trường
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình UBND xã
2/ Giấy CNQSDĐ hoặc giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền trên đất
3/ Trích lục bản đồ
4/ Đơn trả đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thu hồi đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 5
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 5
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 5
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 5