Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Giao đất trồng cây hằng năm, đất làm muối đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ lập thành hai (02) bộ, gồm: 1.1. Đơn xin giao đất (mẫu số 01a/ĐĐ). 1.2. Biên bản xét giao đất của Hội đồng tư vấn giao đất. 1.3. Danh sách công khai các trường hợp được giao đất. 1.4. Tổng hợp ý kiến của nhân dân và bản tổng hợp ý kiến phản hồi (nếu có). 1.5. Phương án giao đất sản xuất nông nghiệp, đất làm muối (đã hoàn thiện). 1.6. Nghị quyết của HĐND cấp xã và Tờ trình của UBND cấp xã. 2. Trình tự thực hiện: Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn xin giao đất tại UBND cấp xã nơi có đất. Bước 2: UBND cấp xã có trách nhiệm: - Lập phương án giao đất chung cho tất cả các trường hợp được giao đất tại địa phương; lập Hội đồng tư vấn giao đất của địa phương để xem xét và đề xuất ý kiến đối với các trường hợp được giao đất. - Niêm yết công khai danh sách các trường hợp được giao đất tại trụ sở UBND cấp xã trong thời hạn bảy (07) ngày. Tiếp nhận ý kiến đóng góp, công khai ý kiến phản hồi tại nơi niêm yết danh sách. Hoàn chỉnh phương án giao đất trình HĐND cấp xã thông qua. Chuyển hồ sơ về Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. Bước 3: Trong thời hạn không quá hai mươi bảy (27) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: - Thẩm định phương án giao đất và trình UBND cùng cấp quyết định giao đất. - Chỉ đạo VP ĐKQSDĐ thực hiện việc trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất, chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký Giấy chứng nhận trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến. Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất khi đã hoàn thành các khoản nghĩa vụ tài chính (nếu có). Bước 4: Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét ký Giấy chứng nhận đối với trường hợp đủ điều kiện. 3. Thời hạn giải quyết hồ sơ: quy định tại bước 3 và bước 4 không quá ba mươi (30) ngày làm việc.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin giao đất
2/ Biên bản xét giao đất của Hội đồng tư vấn giao đất
3/ Danh sách công khai các trường hợp được giao đất
4/ Tổng hợp ý kiến của nhân dân và bản tổng hợp ý kiến phản hồi (nếu có)
5/ Phương án giao đất sản xuất nông nghiệp, đất làm muối (đã hoàn thiện)
6/ Nghị quyết của HĐND cấp xã và Tờ trình của UBND cấp xã.
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Giao đất trồng cây hằng năm, đất làm muối đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 10
5 Chi cục thuế huyện Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2
6 Phòng Tài nguyên và Môi trường 1