Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ lập thành hai (02) bộ, gồm: 1.1. Đơn xin giao đất làm nhà ở (mẫu số 02/ĐĐ). 1.2. Phương án giao đất làm nhà ở. 1.3. Danh sách về giao đất làm nhà ở. 1.4. Ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giao đất của địa phương. 1.5. Tờ trình đề nghị của UBND cấp xã.. 2. Trình tự thực hiện: Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở nộp Đơn xin giao đất làm nhà ở tại UBND cấp xã nơi có đất. Bước 2: Trong thời hạn không quá mười (05) ngày làm việc, UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc sau: - Lập và hoàn thiện Phương án giao đất làm nhà ở (đã thông qua Hội đồng tư vấn giao đất của địa phương). - Lập Tờ trình và danh sách về giao đất làm nhà ở kèm theo Đơn xin giao đất của hộ gia đình, cá nhân; Ý kiến của Hội đồng tư vấn giao đất của địa phương và chuyển hồ sơ về Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. Bước 3: Trong thời hạn không quá hai mươi bảy (15) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: - Thẩm định phương án giao đất làm nhà ở. - Chỉ đạo VP ĐKQSDĐ thực hiện việc trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất, chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định giao đất trong thời hạn không quá mười (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến; thực hiện luân chuyển hồ sơ địa chính cho cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế để xác định mức thu và thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. Bước 4: Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét ký quyết định giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp đủ điều kiện. Bước 5: UBND cấp xã căn cứ quyết định giao đất, tổ chức thực hiện bàn giao đất ngoài thực địa khi người sử dụng đất đã hoàn thành các khoản nghĩa vụ tài chính. 3. Thời hạn giải quyết hồ sơ: quy định tại bước 3 và bước 4 không quá ba mươi (30) ngày làm việc.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin giao đất làm nhà ở
2/ Phương án giao đất làm nhà ở.
3/ Danh sách về giao đất làm nhà ở.
4/ Ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giao đất của địa phương.
5/ Tờ trình đề nghị của UBND cấp xã
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 15
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 5
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 5
5 Ủy ban nhân dân Chi cục thuế huyện 5