Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thay đổi đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 05 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài chính-Kế hoạch 04 ngày. - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 01 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Thông báo của hợp tác xã về việc thay đổi nơi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở chính
2/ Quyết định của Ban Quản trị và Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi nơi đăn
3/ Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thay đổi đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 4
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 1