Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân (toàn bộ thửa đất)
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 17
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ lập thành hai (02) bộ, gồm: 1.1. Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu 03/ĐK-GCN). 1.2. Giấy Chứng nhận đã cấp (bản gốc). 2. Trình tự thực hiện: Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại VPĐKQSDDD cấp huyện; Bước 2: * Trường hợp chuyển mục đích một phần thửa đất: Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, VPĐKQSDĐ kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa; xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; thực hiện việc trích lục hoặc trích đo địa chính diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng; luân chuyển hồ sơ địa chính cho cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế để xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất, mức thu và thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. * Trường hợp chuyển mục đích toàn bộ thửa đất: Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, VPĐKQSDĐ kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa; xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; luân chuyển hồ sơ địa chính cho cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế để xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất, mức thu và thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. Bước 3: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, Phòng TN&MT có trách nhiệm trình UBND cùng cấp quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Bước 4: Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho Phòng TN&MT quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện. Bước 5: VPĐKQSDĐ có trách nhiệm chỉnh lý diện tích được phép chuyển mục đích sử dụng vào Giấy chứng nhận và trả lại giấy cho người sử dụng đất sau khi hoàn thành các khoản nghĩa vụ tài chính. 3. Thời hạn giải quyết hồ sơ: không quá mười lăm (15) ngày làm việc.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
2/ Giấy Chứng nhận đã cấp
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân (toàn bộ thửa đất) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 8
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 1
5 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 3
6 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 1