Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 23
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ lập thành một (01) bộ, gồm: 1.1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (mẫu số 01/ĐK-GCN). 1.2. Bản sao chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu nhà ở hoặc quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng: a) Đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở: - Trường hợp đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước thì phải có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ. - Trường hợp đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có loại giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ. b) Đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì phải có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ. c) Đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng thì phải có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 10 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ. 1.3. Các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (bản sao chứng thực, nếu có). 1.4. Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại tiết 1.2 khoản 1 Điều này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng). 1.5. Hợp đồng thuê lại đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng nhà ở, xây dựng công trình, trồng rừng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 2. Trình tự thực hiện: Bước 1: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì trong thời hạn không quá mười (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra, UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: - Kiểm tra, xác nhận vào Đơn về tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản. - Kiểm tra, xác nhận vào Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng đã có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động xây dựng bản đồ). - Công bố công khai kết quả kiểm tra hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất, xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai. - Chuyển hồ sơ về VPĐKQSDĐ cấp huyện. Bước 2: Trong thời hạn không quá hai mươi (15) ngày làm việc, VPĐKQSDĐ cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: - Chuyển hồ sơ về UBND cấp xã nơi có đất để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả kiểm tra hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại VPĐKQSDĐ cấp huyện. - Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được chứng nhận về quyền sở hữu tài sản và xác nhận vào Đơn. Trong trường hợp cần xác minh thêm thông tin về điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan Quản lý nhà, công trình xây dựng hoặc cơ quan quản lý nông nghiệp cấp huyện. Thời gian trả lời ý kiến không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến của VPĐKQSDĐ gửi đến. - Trường hợp đủ điều kiện thì trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính; luân chuyển hồ sơ địa chính cho cơ quan Thuế để xác định mức thu và thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. - Chuẩn bị hồ sơ kèm theo trích lục bản đồ địa chính để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận. - Trao Giấy chứng nhận hoặc chuyển Giấy chứng nhận về UBND cấp xã để trao cho người sử dụng đất khi đã hoàn thành các khoản nghĩa vụ tài chính trong trường hợp hồ sơ nộp tại UBND cấp xã. Bước 3: Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét ký Giấy chứng nhận đối với trường hợp đủ điều kiện. 3. Thời hạn giải quyết hồ sơ: không quá ba mươi ba (23) ngày làm việc.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận
2/ Bản sao chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu nhà ở hoặc quyền sở hữu công trình xâ
3/ Các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có)
4/ Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng phù
5/ Hợp đồng thuê lại đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc văn bản chấp thuậ
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1
2 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 10
4 Chi cục thuế huyện Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2