Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng(tài sản không thuộc sở hữu của Nhà nước)
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 23
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ lập thành một (01) bộ, gồm: 1.1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (mẫu số 01/ĐK-GCN). 1.2. Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (bản sao chứng thực, nếu có). 1.3. Một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 10 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ (bản sao chứng thực). 1.4. Các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (bản sao chứng thực, nếu có). 2. Trình tự thực hiện: Bước 1: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định khoản 2 Điều 47 và khoản 2 Điều 48 của Quy định này. Bước 2: Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc, VPĐKQSDĐ cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định tại khoản 2 Điều 47 và khoản 2 Điều 48 của Quy định này. Bước 3: Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét ký Giấy chứng nhận đối với trường hợp đủ điều kiện. 3. Thời hạn giải quyết hồ sơ: không quá hai mươi ba (23) ngày làm việc.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận
2/ Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đ
3/ Một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 10 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ng
4/ Các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng(tài sản không thuộc sở hữu của Nhà nước) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1
2 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 10
4 Chi cục thuế huyện Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2