Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ lập thành một (01) bộ, gồm: 1.1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (mẫu số 01/ĐK-GCN). 1.2. Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng (bản sao chứng thực); 1.3. Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao chứng thực). 1.4. Bản sao chứng thực Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án (trường hợp không có bản sao Quyết định phê duyệt quy hoạch này thì phải có bản sao văn bản thỏa thuận tổng mặt bằng của khu đất có nhà ở, công trình xây dựng). 1.5. Giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư dự án (bản gốc). 1.6. Bản sao chứng thực chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật). 1.7. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của bên mua (bản sao chứng thực, nếu có). 1.8. Sơ đồ nhà, đất là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình xây dựng (không phải đo vẽ lại); trường hợp nhà chung cư thì có bản vẽ mặt bằng xây dựng ngôi nhà chung cư, bản vẽ mặt bằng của tầng nhà có căn hộ, trường hợp bản vẽ mặt bằng của tầng nhà không thể hiện rõ kích thước của căn hộ thì phải có bản vẽ mặt bằng của căn hộ đó. 2. Trình tự thực hiện: Bước 1: Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, công trình xây dựng để bán thay mặt bên nhận chuyển nhượng nộp hồ sơ tại VPĐKQSDĐ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Bước 2: Trong thời hạn không quá mười lăm (05) ngày làm việc, VPĐKQSDĐ có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: - Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ. Trường hợp cần thiết thì gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản lý về nhà ở, công trình xây dựng. Thời gian trả lời ý kiến không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến của VPĐKQSDĐ gửi đến. - Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nếu phù hợp với bản vẽ quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án đã được duyệt và bản vẽ hoàn công công trình đã được duyệt (nếu có) thì chỉnh lý bản đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính. Trường hợp hiện trạng sử dụng đất không phù hợp với bản vẽ quy hoạch phân lô chi tiết của dự án đã được duyệt thì gửi kết quả kiểm tra đến cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng để xử lý theo quy định của pháp luật. - Chuyển hồ sơ về VPĐKQSDĐ cấp huyện nơi có đất. Bước 3: Trong thời hạn không quá mười lăm (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, VPĐKQSDĐ cấp huyện có trách nhiệm: - Chuẩn bị hồ sơ kèm theo trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng trong thời hạn không quá ba (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. - Luân chuyển hồ sơ địa chính cho cơ quan Thuế để xác định mức thu và thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. - Chuyển Giấy chứng nhận đã ký về cho VPĐKQSDĐ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Bước 4: Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, VPĐKQSDĐ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: - Thực hiện việc bàn giao giấy theo quy định của pháp luật. - Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày trao Giấy chứng nhận, VPĐKQSDĐ cấp tỉnh có trách nhiệm lập danh sách gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng để đưa lên trang Web của Bộ phục vụ yêu cầu quản lý. 3. Thời hạn giải quyết hồ sơ: không quá ba mươi lăm (35) ngày làm việc.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận
2/ Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng
3/ Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
4/ Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án (trường hợp không có Quyết định phê
5/ Giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư dự án
6/ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo qu
7/ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của bên mua (nếu có).
8/ Sơ đồ nhà, đất là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng nhà
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1
2 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 10
4 Chi cục thuế huyện Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2