Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ lập thành một (01) bộ, gồm: 1.1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (mẫu số 01/ĐK-GCN). 1.2. Giấy chứng nhận đã cấp trước khi chia tách, sáp nhập (bản gốc) hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai hoặc giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại các điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (bản sao chứng thực). 1.3. Bản sao chứng thực một trong các loại văn bản: Sổ hộ khẩu đối với trường hợp chia tách hộ; thoả thuận của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung về việc chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chung. 2. Trình tự thực hiện: Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại VPĐKQSDĐ cấp huyện. Bước 2: Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, VPĐKQSDĐ có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: - Thẩm tra hồ sơ, xác nhận tính pháp lý hồ sơ và điều kiện cấp Giấy chứng nhận vào Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận. - Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính; luân chuyển hồ sơ địa chính cho cơ quan Thuế để xác định mức thu và thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. - Chuẩn bị hồ sơ kèm theo trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký Giấy chứng nhận. - Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất khi đã hoàn thành các khoản nghĩa vụ tài chính. Bước 3: Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét ký Giấy chứng nhận đối với trường hợp đủ điều kiện. 3. Thời hạn giải quyết hồ sơ: không quá mười (10) ngày làm việc.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận
2/ Giấy chứng nhận đã cấp trước khi chia tách, sáp nhập hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đấ
3/ Giấy chứng nhận một trong các loại văn bản: Sổ hộ khẩu đối với trường hợp chia tách hộ; thoả thuận c
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1
2 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 10
4 Chi cục thuế huyện Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2