Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 28
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ lập thành một (01) bộ, gồm: 1.1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (mẫu số 01/ĐK-GCN). 1.2. Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở (bản sao chứng thực). 1.3. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (bản sao chứng thực). 2. Trình tự, thực hiện: Bước 1: Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở nộp hồ sơ tại Hội đồng đấu giá đất địa phương nơi có đất. Bước 2: Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, Hội đồng đấu giá đất (do UBND huyện, thành phố thành lập) có trách nhiệm: - Ghi ý kiến xác nhận vào Đơn và thay mặt bên trúng đấu giá nộp hồ sơ có liên quan tại VPĐKQSDĐ cấp huyện. Bước 2: Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc, VPĐKQSDĐ cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: - Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nếu phù hợp với bản vẽ quy hoạch phân lô chi tiết của dự án đã được duyệt thì chỉnh lý bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính; luân chuyển hồ sơ địa chính cho cơ quan Thuế để xác định mức thu và thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trường hợp hiện trạng sử dụng đất không phù hợp với bản vẽ quy hoạch phân lô chi tiết của dự án đã được duyệt thì gửi kết quả kiểm tra đến cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch để xử lý theo quy định của pháp luật. - Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để trình UBND cùng cấp ký Giấy chứng nhận đối với trường hợp bên trúng đấu giá là hộ gia đình, cá nhân hoặc chuyển hồ sơ đến VPĐKQSDĐ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trong trường hợp bên trúng đấu giá là tổ chức. - Trao Giấy chứng nhận hoặc tiếp nhận Giấy chứng nhận của VPĐKQSDĐ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển về để trao cho người sử dụng đất khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Bước 3: Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND các cấp có trách nhiệm xem xét ký Giấy chứng nhận đối với trường hợp đủ điều kiện. 3. Thời hạn giải quyết hồ sơ: không quá hai mươi tám (28) ngày làm việc.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận
2/ Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở
3/ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1
2 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 10
4 Chi cục thuế huyện Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2