Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất được hình thành trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất hoặc Nhà nước thu hồi một phần thửa đất hoặc người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất thành nhiều thửa mà pháp luật cho phép
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 20
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ lập thành một (01) bộ, bao gồm : 1.1. Đơn xin tách thửa đất (mẫu số 16/ĐK). 1.2. Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc). 1.3. Bản sao chứng thực các văn bản: Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất hoặc Quyết định thu hồi một phần thửa đất kèm theo biên bản bàn giao mốc giới hoặc trích lục bản đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất có liên quan đến việc thực hiện Quyết định của cơ quan nhà nước nêu trên. 2. Trình tự thực hiện: Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại VPĐKQSDĐ cấp huyện. Bước 2: Trong thời hạn không quá mười bảy (17) ngày làm việc, VPĐKQSDĐ cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: - Kiểm tra hồ sơ, xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện vào Đơn; - Trường hợp đủ điều kiện thì trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính; luân chuyển hồ sơ địa chính cho cơ quan Thuế để xác định mức thu và thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) - Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để trình UBND cùng cấp ký Giấy chứng nhận. - Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất khi đã hoàn thành các khoản nghĩa vụ tài chính (nếu có). Bước 3: Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét ký Giấy chứng nhận đối với trường hợp đủ điều kiện. 3. Thời hạn giải quyết hồ sơ: không quá hai mươi (20) ngày làm việc.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin tách thửa đất
2/ Giấy chứng nhận đã cấp
3/ Chứng nhận các văn bản: Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụ
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất được hình thành trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất hoặc Nhà nước thu hồi một phần thửa đất hoặc người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất thành nhiều thửa mà pháp luật cho phép như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1
2 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 10
4 Chi cục thuế huyện Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2