Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp đổi giấy chứng nhận cho trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 có hiệu lực thi hành nay có nhu cầu bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 20
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ lập thành một (01) bộ, gồm: 1.1. Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (mẫu số 02/ĐK-GCN); 1.2. Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc). 1.3. Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 8, 9, 10 của Nghị định 88/2009/NĐ-CP (bản sao chứng thực); 1.4. Sơ đồ nhà, đất là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại tiết 1.3 khoản 1 Điều này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng). 2. Trình tự thực hiện: Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại VPĐKQSDĐ cấp huyện. Bước 2: Trong thời hạn không quá mười bảy (17) ngày làm việc, VPĐKQSDĐ cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: - Kiểm tra hồ sơ, xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện vào Đơn; - Trường hợp đủ điều kiện thì trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính; luân chuyển hồ sơ địa chính cho cơ quan Thuế để xác định mức thu và thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. - Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để trình UBND cùng cấp ký Giấy chứng nhận. - Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất khi đã hoàn thành các khoản nghĩa vụ tài chính (nếu có). Bước 3: Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét ký Giấy chứng nhận đối với trường hợp đủ điều kiện. 3. Thời hạn giải quyết hồ sơ: không quá hai mươi (20) ngày làm việc.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận
2/ Giấy chứng nhận đã cấp
3/ Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 8, 9, 10 của Nghị định 88/2009/NĐ-CP
4/ Sơ đồ nhà, đất là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng nhà
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận cho trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 có hiệu lực thi hành nay có nhu cầu bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1
2 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 10
4 Chi cục thuế huyện Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2