Xem danh sách hồ sơ đến hẹn trả
Kỳ thống kê:      Xem kết quả  Word 
Chọn phòng ban:

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Kỳ thống kê: ......

TT Tên phòng ban đơn vị Tổng số hồ sơ Đã giải quyết Đang giải quyết Đúng hẹn Trễ hẹn
1 Phòng Tài chính - Kế hoạch - - - - -
2 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - - - - -
3 Phòng Tư pháp - - - - -
4 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - - - - -
5 Bộ phận văn thư - - - - -
6 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - - - - -
7 Phòng Kinh tế - Hạ tầng - - - - -
8 Phòng Tài nguyên và Môi trường - - - - -
9 Chi cục thuế huyện - - - - -
10 Bộ phận TN&TKQ - - - - -
11 Ủy ban nhân dân - - - - -
12 Văn phòng HĐND và UBND - - - - -
13 Phòng Nội vụ - - - - -